Klauzula informacyjna dla kontrahenta
Administrator Danych Osobowych Transcoil sp. z o. o.  Podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w cel realizacji zawartej z Państwem umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit c RODO) Czas przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane przez cały okres jej trwania. W przypadku powstania obowiązku prawnego- obowiązek podatkowy- wynikającego z ustawy o rachunkowości dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrotowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Państwa uprawnienia – żądania od nas jako administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących, – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – żądania przeniesienia danych w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy, – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy. Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania umowa nie zostanie zawarta. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy. Odbiorcy danych Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą by przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, istnieje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku złożonego Administratorowi Danych. Dane osobowe zostaną także: NS TC SP w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz na podstawie zawartych umów powierzenia.